Bombole di gas industriali - Air Liquide

Sikker håndtering av gassflasker i nødsituasjoner

mygas-Airliquide-argon

Vi oppfordrer alltid kundene og samarbeidspartnerne våre om at de følger gjeldende lover og regler for sikker gasshåndtering. Les instruksjonene godt slik at du alltid er forberedt!

Generelle regler for sikker håndtering av gassflasker i nødsituasjoner

Følgende retningslinjer for håndtering av gassflasker i nødsituasjoner samsvarer med anbefalingene fra EIGA (European Industrial Gases Association):

 • Det bør alltid være en person som er gassansvarlig. Personen må ha kunnskaper om gassene som håndteres i virksomheten din, dvs. hvor gassene oppbevares, hvordan de skal håndteres og hvordan man slokker en liten brann.
 • Oppbevar gassflaskene helst utendørs. Hvis de oppbevares innendørs. bør de plasseres så nært en utgang som mulig eller i samsvar med nødetatenes anbefalinger.
 • Les alltid sikkerhetsdatabladet for hver type gass nøye.

Gassflasker i brann

Gassflasker som har vært utsatt for brann eller sterk varme, kan sprekke (eksplodere) og forårsake fare på grunn av flyvende gjenstander, brennbart, giftig eller etsende innhold, varme gasser eller trykkbølger. Den anbefalte sikkerhetsavstanden til gassflasker som brenner, er derfor på minst 300 meter.

Tiltak for å unngå skade som følge av at en gassflaske sprekker/eksploderer:

 • Varsle personalet og evakuer området.
 • Ring 113 etter ambulanse.
 • Samle informasjon om innhold, antall og oppbevaringssted for de aktuelle flaskene. Gi denne informasjonen til nødetatene så snart de ankommer stedet.

Gjør i tillegg følgende mens du venter på at nødetatene skal komme:

 • Lukk ventiler. Flytt flasker som er i nærheten, men som ikke er direkte berørt av brannen, så sant dette kan gjøres på en trygg måte.
 • Begynn umiddelbart å avkjøle oppvarmede eller varme flasker som ikke kan flyttes. Utfør arbeidet på trygg avstand og fra et trygt sted, som f.eks. beskyttet av tunge maskiner eller betongvegger. Avkjøl hele flasken med en vannstråle helt til brannen er slukket og overflaten på flasken forblir våt når du avslutter kjølingen for rask inspeksjon.
 • Hvis flaskene tørker raskt eller det damper fra dem, fortsetter du avkjølingen helt til flaskene holder seg kalde og våte i 10 minutter etter avkjølingen. Dette må vurderes av en sakkyndig.

Brannfarlige gasser og brannfarlige gasser i flytende form på flasker med flammer som kommer fra ventilen

Prøv alltid å lukke ventilen så fort som mulig. Det stopper gasstrømmen og flammene. Bruk hansker. Hvis det ikke er mulig å lukke ventilen, må du la gassen brenne mens du avkjøler flaskene og omgivelsene med vann.

Lekkasje av brennbar gass som ikke er antent, kan forårsake eksplosjon i et rom når den blandes med luft og dermed antenne. Flammene fra gassflasken skal derfor bare slokkes dersom de medfører fare, forutsatt at ventilen kan stenges raskt eller gass utstrømningen er så liten at flasken raskt kan flyttes utendørs uten at det medfører noen risiko. Alle kilder som kan forårsake antennelse, må unngås.

Flasker med brennbare gasser i flytende form skal oppbevares stående. Det forhindrer at væske presses ut gjennom sikkerhetsventilene, noe som vil forverre brannen.

Giftige og etsende gasser

Bruk alltid egnet verneutstyr!

I tilfelle brann:
Flytt eller avkjøl flaskene. Ventilene kan begynne å lekke når de utsettes for sterk varme.

Ved lekkasje:
Ring 110 etter brannvesenet hvis lekkasjen er omfattende.

 • Luft ut området eller flytt flaskene utendørs hvis dette kan gjøres uten risiko.
 • Sperr av området, og advar de ansatte og omgivelsene.
 • Hold publikum unna. Bare personell som er nødvendig for å iverksette tiltak, kan oppholde seg i risikoområdet.
 • Søk etter lekkasjer hvis det er mulig. OBS! De fleste etsende gasser kan ikke lekkasjetestes med lekkasjespray eller såpevann.  
 • Merk alle skadede flasker nøye. Informer gassleverandøren før videre håndtering og transport.

 

Sikker transport av gasser

consegne di gas Air Liquide

Sikker transport av gasser forutsetter at du som transportør vet hvordan du skal transportere gassene, dvs. hvilket utstyr du må ha med og hva du må gjøre dersom uhellet skulle inntreffe.

Hvis det oppstår en ulykke eller hendelse under transport, skal du gjøre følgende, men kun hvis det er trygt og hensiktsmessig:

 • Sett på håndbremsen, slå av motoren og koble strømmen fra batteriet med hovedstrømbryteren, hvis det finnes en slik bryter.
 • Ikke røyk og ikke start elektrisk utstyr.
 • Varsle nødetatene, og gi så mye informasjon som mulig om ulykken eller hendelsen og spesifikt om gassene som er involvert.
 • Ta på deg refleksvest og sett ut varseltrekanter.
 • Oppbevar varedeklarasjoner lett tilgjengelig når nødetatene ankommer.
 • Ikke berør noe som er sølt ut. Unngå å puste inn gasser, røyk, støv og damp.
 • Bruk brannslokkingsapparat til å slukke små eller begynnende branner i dekk, bremser og motorrom, forutsatt at det er sikkert og trygt.
 • Brann i lasterom skal derimot bare bekjempes av nødetatene. 
 • Bruk utstyr på kjøretøyet for å forhindre lekkasje til vannkilder eller kloakksystem og for å samle opp spill, forutsatt at det er egnet og trygt.
 • Opphold deg unna ulykken eller hendelsen, oppfordre andre til å forlate stedet, og følg nødetatenes instruksjoner.
 • Fjern forurensede klær og verneutstyr, og ta hånd om dem på en sikker måte.

Ansvaret for at instruksjonene bringes videre under transport, overføres fra den som leverer godset, til transportøren. Det betyr at selskapene som transporterer Air Liquides produkter til oss eller til kundene våre, er ansvarlige for at de utfører disse instruksjonene under transporten.

Du kan få mer informasjon hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Privatpersoner og transporter som utføres under unntaket «verdiberegnet mengde», er unntatt fra ovennevnte regler. 

Sikker transport av gass i kjøretøy som ikke er beregnet for dette formålet

Følg de grunnleggende forholdsreglene

Kun unntaksvis kan gass transporteres i kjøretøy som ikke er beregnet for dette.

Vi oppfordrer alltid kundene og samarbeidspartnerne våre om at de følger gjeldende lover og regler for sikker håndtering av gass. Kun unntaksvis kan gass transporteres i kjøretøy som ikke er beregnet for dette. Ved slike tilfeller må føreren følge de grunnleggende forholdsreglene:

 • Transporter aldri gass i helt lukkede kjøretøy.
 • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
 • Det er forbudt å transportere giftige eller etsende produkter, flytende oksygen (med unntak av flytende oksygen til medisinsk bruk), flytende nitrogen eller flytende argon i vanlige kjøretøy.
 • De transporterte mengdene må begrenses til et absolutt nødvendig minimum og maksimalt 50 liter i alt (vannvolum).

Forholdsregler ved lasting av gassflasker i kjøretøy

 1. Sørg for godt feste av gassflaskene. Spenn eller kil dem fast slik at de ikke kan bevege seg under transporten. 

 2. Transporter alltid flasker med flytende, kondensert gass stående, slik som flytende petroleumsgass (LPG) eller karbondioksid.

 3. Kontroller at flaskeventilene er fullstendig lukket.

 4. Sørg for at alle gassflaskene har ventildeksel. Brannfarlige gasser skal også transporteres med beskyttelseshetter. Gassflasker til medisinsk bruk som rommer mindre enn 5 liter, og som er utstyrt med en pin-indeks-ventil (Pin Index Safety System – PISS), kan imidlertid transporteres uten beskyttelseshette.

 5. Transporter aldri gassflasker med regulatorer eller annet tilkoblet utstyr. Oksygenbehandlingsutstyr til passasjerer samt gassflasker med fastmontert regulator er unntatt.

 6. Ikke oppbevar brennbare materialer som olje, bensin i reservekanne, tekstiler eller klær med fett, i nærheten av gassflaskene.
   

Forholdsregler under transport

 1. Utstyr kjøretøyet med et brannslokkingsapparat.
 2. Bruk helst en åpen henger eller annen type åpent ventilert kjøretøy.
 3. Hvis gassflasker transporteres i kupeen i bilen eller i kjøretøy med åpen forbindelse mellom lasterom og førerhus, må minst ett vindu være åpent eller en vifte med tilførsel av frisk luft være slått på full styrke. (Sirkulasjon av innvendig luft er forbudt.) Sørg alltid for at det er fullstendig ventilasjon også når du stopper eller parkerer kjøretøyet. Parkering skal bare skje i kort tid og da aldri med helt lukkede dører og vinduer.
 4. Hvis gassflasker transporteres i bagasjerommet, må bagasjelokket stå åpent (minst 20 cm). Fest dekselet med en egnet anordning.
 5. Stopp kjøretøyet umiddelbart og slå motoren av hvis gassflaskene er utstyrt med sprengplate og sprengplaten utløses. Forlat kjøretøyet umiddelbart, og hold forbipasserende unna faresonen.
 6. Røyking er alltid forbudt. Det samme gjelder bruken av mobiltelefon under transport av brennbare eller oksiderende gasser.
 7. Kjør flaskene direkte til stedet der de skal brukes. Velg den raskeste ruten, kjør forsiktig, juster hastigheten og unngå kraftig oppbremsing.
 8. Last flaskene umiddelbart av ved ankomst. Bruk aldri gassen så lenge flaskene ligger i bilen.

Husk at du bare kan transportere den aktuelle mengden i én av de ovennevnte kategoriene samtidig. Det er forbudt å transportere gassflasker og kryogene produkter (flytende oksygen eller tørris) samtidig. Det eneste du kan transportere sammen, er bærbart oksygenutstyr sammen med små gassflasker med medisinsk oksygen. Under slik transport må du feste og sikre det bærbare utstyret og gassflasken, samtidig som du holder gassflasken atskilt fra utstyret for å unngå kontakt med eventuell væskesøl på sidene av gassflasken.

Sikkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Sikker gasshåndtering forutsetter at du som bruker gjør deg kjent med produktet og sikkerhetsforskriftene som gjelder. Les derfor alltid sikkerhetsdatabladet nøye.

Du må gjerne kontakte oss hvis du har spørsmål vedrørende sikkerhetsdatabladene våre.

La oss ta en «safety walk» sammen!

Sécurité

En «safety walk» er en halvtimes spasertur som vi tar sammen. Vi bruker appen Riskanalys fra 21st Century Mobile for å skape en strukturert og metodisk gjennomgang av arbeidsplassen din. 

Safety first – sikkerheten kommer alltid først

Safety first - så arbetar Air Liquide med säkerhet

Air Liquide jobber systematisk og organisert med sikkerhet og helse. Målet er null ulykker, både for våre egne ansatte og for kundene og samarbeidspartnerne våre. Vi oppfordrer alltid kundene og samarbeidspartnerne våre om at de følger gjeldende lover og regler for sikker håndtering av gass.

I gassindustrien håndterer vi brennbare, eksplosive og giftige gasser som er under høyt trykk. I virksomhetssystemet vårt har vi derfor nøye utviklet prosesser for sikkerhet og helse. Dette inkluderer regler, rutiner og krisekommunikasjon. Vi jobber også i samsvar med Air Liquide-konsernets overordnede virksomhetssystem for prosess- og personsikkerhet, under betegnelsen IMS (Industrial Management System), som dekker design, prosjekthåndtering, risikovurdering, drifts- og vedlikeholdsplanlegging samt rapportering. Vi jobber aktivt ved anleggene våre for å forebygge bl.a. brann og lekkasje av kjemikalier.

Air Liquide er også medlem av EIGA (European Industrial Gases Association), en sikkerhets- og teknologiorientert interesseorganisasjon for bedrifter som produserer og distribuerer industrigasser, medisinske gasser og næringsmiddelgasser.

I vårt sikkerhetsarbeid og vår arbeidsmiljøfilosofi har vi fastsatt tolv regler som redder liv:

 1. Jeg arbeider ikke når jeg er påvirket av narkotika eller alkohol.
 2. Jeg røyker ikke utenfor områdene som er særlig avsatt for røyking.
 3. Jeg bruker det personlige verneutstyret som kreves for jobben.
 4. Jeg går aldri inn i et lukket rom uten tillatelse.
 5. Jeg har en gassdetektor ved arbeid når det er påkrevet.
 6. Jeg jobber med gyldig tillatelse for sikkert utført arbeid.
 7. Jeg følger alle sikkerhetsrutiner når jeg jobber på anlegg med strømforsyning.
 8. Jeg omgår ikke EIS-krav uten godkjenning.
 9. Jeg bruker fallsikringsutstyr når det er nødvendig.
 10. Jeg går ikke under hengende last.
 11. Jeg sikrer lasten på kjøretøy.
 12. Jeg bruker alltid sikkerhetsbelte når jeg oppholder meg i et kjøretøy i bevegelse.