Ansvarsfraskrivelse - Om Air Liquide, kundeportalen og bruksbetingelsene

 

Denne kundeportalen (heretter "portalen") stilles til rådighet, eies, styres og drives av:

Air Liquide Norway A/S
Drammensveien 64B
3050 Mjøndalen
Org. nr.: 979 290 837
 
Tlf.: +47 32 27 41 40
E-postadresse: kundeservice.norway@airliquide.com


 • Portalen henvender seg utelukkende til fagpersoner, og har til formål å gjøre relevant informasjon om produktene og ytelsene til Air Liquide Norway A/S' (heretter "Air Liquide") tilgjengelige for fagpersoner. Air Liquide hevder ikke at innholdet på portalen er egnet til eller tilgjengelig for offentligheten, så hvis du ikke er fagperson, bes du unnlate å bruke portalen.
 • Disse bruksbetingelsene (heretter "betingelsene") fastsetter hvordan du skal bruke portalen. Du aksepterer betingelsene ved å gå inn på, søke på eller på annen måte bruke portalen via en hvilken som helst form for utstyr eller ved å registrere deg som kunde/bruker av portalen.
 • Hvis du har kommentarer eller spørsmål til portalen, bes du vennligst henvende deg til oss på kontaktopplysningene ovenfor

Akseptabel bruk av portalen

 • Når du går inn på, søker på og/eller bruker portalen, gjelder følgende:
 • Du skal overholde alle gjeldende lover, regler og kodekser.
 • Du må ikke endre eller forsøke å endre innholdet eller deler av innholdet på portalen.
 • Du må ikke oppnå eller forsøke å oppnå uautorisert adgang til portalen, serveren som portalen ligger på, eller en tredjepartsserver, datamaskin eller database som har forbindelse til portalen.
 • Du kan sette opp en lenke til portalen hvis det skjer på lovlig og rettmessig vis, uten å skade Air Liquides omdømme, og uten at det dermed antydes at Air Liquide samarbeider med deg eller på noen måte godkjenner eller anbefaler deg, dine varer eller tjenesteytelser og/eller din hjemmeside.

Immaterielle rettigheter

 • Alle immaterielle rettigheter til portalen, materiale på portalen, varemerker, servicemerker, handelsnavn, produkter osv. som vises på portalen, er eid eller lisensiert av Air Liquide, og må ikke brukes uten skriftlig forhåndstillatelse fra Air Liquide, med mindre det skjer for å identifisere Air Liquides produkter eller tjenesteytelser.
 • I henhold til betingelsene og forutsatt at innholdet forblir uendret og at alle meddelelser om copyright og varemerker inkluderes på alle kopier uansett format, får du en begrenset, midlertidig, gjenkallelig og ikke-eksklusiv tillatelse til å gå inn på, søke på og bruke portalen samt hente innhold fra den til personlig og ikke-kommersiell bruk.
 • Med mindre det uttrykkelig fremgår av ovennevnte begrensede tillatelse eller i henhold til gjeldende lovgivning, må ingen del av portalen brukes, reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, åpnes, endres eller på annen måte helt eller delvis utnyttes til noe formål uten skriftlig samtykke på forhånd fra Air Liquide. Du må ikke gjenutgi deler av portalen på en annen hjemmeside, på noe annet medium, herunder trykt, elektronisk eller annet, eller som en del av en kommersiell ytelse uten skriftlig samtykke på forhånd fra Air Liquide.
 • De immaterielle rettighetene ovenfor forblir Air Liquides eller Air Liquides relevante lisenshavers eiendom.

Lenker til andre hjemmesider

 • Portalen kan inneholde lenker til hjemmesider som ikke er underlagt Air Liquides kontroll. Når du følger disse lenkene, forlater du portalen. Air Liquide har ikke kontroll over innholdet på hjemmesider tilhørende tredjeparter, og Air Liquide godkjenner ikke og/eller anbefaler ikke disse hjemmesidene, deres innhold eller produktene eller tjenesteytelsene fra tredjepartene som de henviser til.
 • Air Liquide påtar seg intet ansvar for innholdet på hjemmesider tilhørende tredjeparter som det er lenke til på portalen, og Air Liquide fremsetter ingen erklæringer eller garantier – uttrykkelige eller underforståtte – med hensyn til opplysningene de inneholder.

Ansvarsfraskrivelse

 • Portalen og alt innhold som er tilgjengelig på eller gjennom den, herunder men ikke begrenset til tekst, forklaringer, reklamemateriell, fotografier og andre bilder, lydmateriell, film og levende bilder, leveres som de er og foreligger.
 • I det omfang gjeldende lovgivning gjør det mulig, fraskriver Air Liquide seg herved alle garantier og øvrige vilkår, det være seg uttrykkelig eller underforstått, og det fremsettes ingen erklæringer eller garantier av noen art, herunder, men ikke begrenset til, garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethet til et bestemt formål, overensstemmelse med beskrivelsen og tilstrekkelighet.
 • Videre fremsetter Air Liquide ingen erklæringer eller garantier vedrørende portalens yteevne, tilgjengelighet, funksjonalitet eller andre aspekter derav, herunder men ikke begrenset til erklæringer om at bruk av portalen vil foregå uten avbrytelser, uten feil eller fullstendig sikkert. Det er ditt ansvar å treffe de nødvendige forholdsreglene for å sikre at innhold som du får adgang til via portalen, er uten virus og andre potensielt skadelige elementer.

Cookies og Personopplysninger

 • Du finner Air Liquides retningslinjer om cookies samt hvordan Air Liquide innsamler, oppbevarer og behandler personlig identifiserbare opplysninger om deg i Personopplysningsbetingelsene til Air Liquide Norway A/S.

Endringer i bruksbetingelsene

 • Air Liquide forbeholder seg rett til når som helst og uten varsel å endre betingelsene. Du oppfordres derfor til jevnlig å lese betingelsene slik at du til enhver tid er kjent med innholdet. Eventuelle endringer trer i kraft så snart de legges ut på portalen. Ved fortsatt å bruke portalen aksepterer du betingelsene.

Lovvalg og verneting

 • Betingelsene er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk rett, og eventuelle tvister som måtte springe ut av dem, skal avgjøres ved Air Liquides til enhver tid gjeldende verneting.