Avfallshantering

Bruksområder for avfallshåndtering og avfallsforbrenning

En måte å oppnå bedre effektivitet i en forbrenningsprosess på er å tilføre rent oksygen. Det øker forbrenningstemperaturen og fører til en mer fullstendig forbrenningsprosess. Det reduserer utslippet av røyk og gjør det mulig å øke prosessens kapasitet.

For termiske prosesser som krever konstant justering av forbrenningsluften grunnet drivstoffets varierende brennverdi, er målrettet oksygentilførsel en kostnadseffektiv løsning for å optimalisere forbrenningen og oppfylle utslippskrav, til tross for økt produksjon. Air Liquide tilbyr også en rekke kalibreringsgasser for analyseinstrumenter for å sikre nøyaktige analyseresultater.

Forbrenning av farlig avfall med oksygen

waste plant

I industrien tilsettes oksygen under forbrenning når det er ønskelig å oppnå høyere forbrenningstemperaturer, mindre forekomster av forbrenningsrester eller renere røykgasser. Særlig ved forbrenning av farlig avfall kan drivstoffets ofte uensartede sammensetning føre til at anlegget blir overbelastet, og at utslippsgrensene overskrides. Et typisk eksempel er når avfallet kommer i emballasje, for eksempel i fat. Selv ved bruk av etterbrenning oppstår det ofte ufullstendig forbrente komponenter, noe som resulterer i kortsiktige utslipp med høye karbonmonoksidverdier. 

Sammen med kundene sine har Air Liquide utviklet en effektiv metode for å tilføre oksygen. Metoden fører til både lavere karbonmonoksidutslipp og høyere total produktivitet.

Fordeler

 • Bedre forbrenningsprosess
 • Høyere prosesstemperaturer
 • Bedre etterbrenning av CO
 • Lavere varmetap
 • Mindre mengde røykgass
 • Raskere reaksjoner
 • Høyere kapasitet for eksisterende anlegg
 • Bedre fleksibilitet for anlegget
 • Redusert spesifikt forbruk av reservedrivstoff
 • Lavere spesifikke anleggskostnader
 • Kravene til lave utslipp oppfylles
 • Lave investeringskostnader
 • Bedre effektivitet

Slamforbrenning med oksygen

modern avfallhantering

Oksygen gir slamforbrenningsanlegget større kapasitet, samtidig som effektiviteten blir bedre. 

For å øke produksjonskapasiteten betydelig i slamforbrenningsanlegg tilsettes oksygen, enten direkte eller blandet inn i forbrenningsluften. Den individuelle tilpasningen av oksygenteknologien til de spesifikke grensevilkårene som gjelder for hvert anlegg, fører til høyere kapasitet og bedre effektivitet fordi det tas hensyn til flere strømnings- og forbrenningsprosesser:

 • Fluidiseringshastigheten underskrides ikke.
 • Underlagets temperatur holdes konstant.
 • Reaktantene blandes jevnt.
 • Det er enkelt å kontrollere de endoterme reaksjonene.

Fordeler:

 • Bedre effektivitet, fjerning av flaskehalser i eksisterende anlegg
 • Bedre fleksibilitet for anlegget
 • Redusert spesifikt forbruk av reservedrivstoff
 • Lavere spesifikke faste kostnader
 • Utslippskravene oppfylles eller overgås
 • Lave investeringskostnader for ombygging og nybygg
 • Lave spesifikke oksygenkostnader

Avfall til fornybar energi

biogas från avfall

Air Liquide utvikler innovative teknologier som gir bedre prosesser som bruker avfall til å generere fornybar energi og renere drivstoff på en bærekraftig måte, som f.eks. en rekke teknologier for oppgradering av biogass som membranteknologi og ulike kryobruksområder.

Landbruks- og husholdningsavfall brukes i biogassanlegg for å produsere rå biogass. Hvis denne gassen brukes som drivstoff til kjøretøy, må den oppgraderes. Det betyr at forskjellige stoffer som vann, karbondioksid og hydrogensulfid renses bort. 

Pris eller produktforespørsel?

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.