air-liquide-sustainable-development

Vår virksomhet

Hållbar utveckling - vår verksamhet.

Sikkerhet

Sikkerheten har alltid førsteprioritet hos Air Liquide. Det er en viktig del av virksomhetsoptimaliseringen vår og en forutsetning for livsgrunnlaget vårt. 

Air Liquide har en nullvisjon for ulykker. Samtlige av våre medarbeidere og underleverandører oppmuntres til å ivareta egen og andres sikkerhet ved å respektere og håndheve sikkerhetsreglene aktivt, gjøre fortløpende risikovurderinger, tilpasse egen atferd og holde tilsyn med både kollegaer og besøkende på anleggene våre. 

Vi er fullt bevisst på at vi jobber i et potensielt farlig, fysisk miljø. Med mer enn 110 års erfaring fra arbeid i bransjen har vi tilegnet oss mye kunnskap om farene som er forbundet med håndtering av ulike typer gasser. 

Vi ivaretar sikkerheten for alle medarbeidere, kunder, underleverandører og andre samarbeidspartnere som besøker anleggene våre eller på annen måte er i kontakt med produktene våre.

Miljø

Vi forsøker hele tiden å forbedre energieffektiviteten ved produksjonsanleggene våre for å nå klimamålene vi har satt oss. Målet vårt er å redusere CO2-avtrykket med 30 % fra 2015 til 2025. Gassproduksjonen ved luftgassanleggene våre er en energikrevende prosess, men ved å automatisere og sentralisere virksomheten kan vi optimalisere ytelsen hos anleggene. Dette gjelder spesielt med hensyn til energiforbruket, som i sin tur vil gi effektivitetsgevinster og redusert miljøpåvirkning gjennom lavere CO2-utslipp.

Ved å gjøre de riktige tingene på riktig måte kan vi sørge for at ressursene brukes optimalt. Vi er opptatt av å eliminere sløsing og å optimalisere prosessene våre gjennom kontinuerlige forbedringer.

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater og god økonomisk beredskap er grunnleggende for å skape et bærekraftig foretak som kan bygge opp langsiktige relasjoner og støtte kundene over tid. Gjennom interne foretaksprogram vil Air Liquide-konsernet kunne levere en langsiktig utvikling, ha en tettere tilknytning til interessentene og bli enda mer innovativt. 

Trygghet er en forutsetning for et sunt og bærekraftig driftsmiljø. Air Liquide jobber med forebyggende og vernende tiltak som hjelper bedrifter å beskytte medarbeiderne samt alt av materielle og immaterielle aktiva mot uhell/ulykker, tilsiktede skader (kriminalitet, terrorisme, konflikter osv.) og naturkatastrofer. 

Teknik

Ingeniørene og teknikerne våre sitter med mye kunnskap og erfaring når det gjelder levering av løsninger av høyeste standard. De ser til at kundeanleggene er sikre, kostnadseffektive, velfungerende og pålitelige. Arbeidet vårt omfatter alt fra forstudier til nøkkelferdige løsninger med flere ulike teknologier.

Transporterer

For kunder med stort gassforbruk kan produksjon av gass ved eget anlegg være et alternativ, men de fleste kunder er avhengige av å få gassen transportert til anleggene sine. Gassen leveres da med lastebil i flytende form eller på gassflasker. Takket være strategisk plasserte produksjonsanlegg, en effektiv transportorganisasjon og et omfattende distributørnettverk leverer vi raskt og pålitelig i hele Norden.

Vi reduserer CO2-utslippene fra transportene våre ved på den ene siden å optimere planleggingen av leveranser og tankstørrelser, og på den andre siden å øke andelen transporter med alternativt drivstoff. Air Liquide har som mål å få 20 % av den globale lastebilflåten over på alternative drivstoff frem til 2025.

Trafikksikkerhet er en hovedprioritet for Air Liquide. Air Liquide i Norden har på dette området et tett samarbeid med underleverandørene sine for å: 

  • Sikre effektiv håndheving av reglene som Air Liquide-konsernet har vedtatt.
  • Tilby ny teknologi som hjelper førerne å kjøre trygt.
  • Gi førerne opplæring i gasshåndtering og sikkerhet.

Vårt engasjement

Air Liquide bidrar – både gjennom virksomheten og sitt aktive engasjement – til de globale bærekraftmålene (SDG) som FN innførte for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og garantere velstand for alle i 2030.

Air Liquide har undertegnet FNs Global Compact-initiativ, som baserer seg på ti grunnprinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon.

I tillegg har Air Liquide undertegnet Responsible Care® Global Charter – et initiativ fra International Council of Chemical Associations (ICCA) som har som mål å fremme helse, sikkerhet og miljøvern i den kjemiske industrien globalt.

Air Liquide-konsernet engasjerer seg aktivt i samfunnene det driver virksomhet i, ved å involvere medarbeiderne og deres arbeidsplasser. Det dreier seg her enten om sosiale entreprenørskapsprosjekter eller prosjekter som drives av Air Liquide Foundation. 

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Air Liquide på CDP-listen

Air Liquide-konsernet er oppført på CDP-listen over foretakene med best resultat når det gjelder bekjempelse av klimaendringer.

Den ideelle organisasjonen CDP (tidligere kalt Carbon Disclosure Project) evaluerer foretak ut fra innsatsen de gjør for et bedre klima. At Air Liquide har fått plass på CDPs prestisjefylte A-liste tyder på at konsernet har lyktes godt med strategien sin for bærekraftig vekst. Air Liquide-konsernet utvikler applikasjoner innenfor hydrogenenergi og biometan, og deltar i innovative prosjekter sammen med kunder i metallindustrien og petrokjemisk industri.

 

Våre kunder og pasienter

Support local client

Bransjekunnskap
Målet vårt er et tett samarbeid med kunder og pasienter. Vi er opptatt av å sette oss inn i utfordringene de møter, og dele av den omfattende kunnskapen vi har om gasser (oksygen, nitrogen, karbondioksid m.fl.), slik at vi sammen kan finne måter å redusere CO2-utslippene på, optimalisere ressursutnyttelsen og ta tak i andre bærekraft- eller driftsrelaterte utfordringer.

Uansett bransje eller behov for løsninger hjelper vi kundene våre å utforske de mange mulighetene som gassteknologien åpner for. Vi støtter kundene våre hele veien fra analyse, testing, installasjon og opplæring til den optimaliserte sluttprosessen for gassbruk.

Bruk av produktene våre

Sikkerhet er for oss førsteprioritet. Dette gjelder naturligvis også i samarbeidet vårt med kunder og pasienter. Vi gir kundene og pasientene opplæring i trygg gasshåndtering og stiller med full support.

Arbeidet med å oppfylle kundenes og pasientenes kvalitetskrav er et ansvar vi tar på største alvor. Det gjelder både med hensyn til produkt- og prosesskvalitet. For virksomheten vår innenfor helsesektoren kommer pasientsikkerheten alltid i første rekke, og vi er her ekstremt nøye med å følge god produksjonspraksis (GMP, Good Manufacturing Practice).

I dialogen med kunder og pasienter setter vi oss nøye inn i hvordan produktene våre skal brukes, slik at vi kan dele av kunnskapen vår om hvordan vi kan bidra til en mer bærekraftig drift eller mer bærekraftige produkter. Vi fortsetter gjerne dialogen, også etter handelen, for å sikre at du får optimalt utbytte av investeringen.

Forretningsetikk

Vi følger solide, etiske prinsipper i alt vi foretar oss. Dette betyr at forretningsvirksomheten vår er tuftet på de høyeste etiske standarder. Air Liquide retter seg etter alle lover og forordninger – særlig med hensyn til rettferdig konkurranse – og godtar ingen form for korrupsjon. Alle medarbeidere gjennomfører hvert år en obligatorisk e-læring i Code of Conduct.

Kunderelasjon

For å drive bærekraftig forretningsvirksomhet kreves en langsiktig og god relasjon med kundene.

En kunderelasjon er en relasjon mellom foretak og mennesker. Vi legger derfor stor vekt på å rekruttere, utvikle og holde på kompetente medarbeidere som kan ivareta kundenes interesser på en best mulig måte.

 

Våre medarbeidere

Hållbar utveckling - våra medarbetare.

Kunnskap, lidenskap og engasjement

For oss handler kompetanse om mer enn bare kunnskap. Kompetente medarbeidere er for Air Liquide de som bidrar til selskapets suksess gjennom dyktighet og et brennende engasjement i jobben. For å innfri forventningene til kundene våre i ulike bransjer har vi et mangfold av kompetente medarbeidere og en langsiktig strategi som sikrer at vi har de riktige ekspertkunnskapene der og når de trengs.

Vi i Air Liquide mener at medarbeiderne er kilden til vår suksess, og foretaket er derfor avhengig av medarbeidernes kunnskap, kreativitet og innsats for stadig å forbedre egne resultater. Vi gir medarbeiderne ansvar og har tillit til måten de utfører arbeidet sitt på. I foretaket vårt oppmuntrer vi dessuten til en sunn balanse mellom jobb og fritid, da vi vet at dette er med på å skape engasjerte medarbeidere som gjør en god jobb.

Våre leverandører

Soluzioni su misura

The sky is not our limit - it’s our supplier!

Den primære råvaren for Air Liquides gassproduksjon er luft. Luften komprimeres, avkjøles og destilleres til oksygen, nitrogen og argon i våre egne nordiske produksjonsanlegg for luftgass. 

Acetylen og hydrogen er også gasser som Air Liquide i Norden produserer i egne anlegg, mens karbondioksiden vi leverer, er et resirkulert restprodukt fra andre industrielle prosesser. Andre gasser, som visse typer av gassblandinger, importeres. Helium importeres fra naturlige kilder utenfor Europa.

Selv om hoveddelen av produktene våre fremstilles av luft, trenger vi leverandører som forsyner oss med materiell og komponenter (f.eks. kompressorer, ventiler, gasstanker og gassflasker) samt utstyr til tjenester og vedlikehold.

Vi bidrar til bærekraft ved å stille tydelige krav til leverandørene våre når det gjelder trygge og helsefremmende arbeidsplasser, etterlevelse av lover og forordninger, menneskerettigheter samt sosiale og arbeidsrettslige rettigheter, respekt for miljøet og bruk av etiske forretningsprinsipper. 

Les mer om hvordan Air Liquide-konsernet jobber med bærekraftige innkjøp her.

Utvikling av innovasjoner og løsninger

Hållbar utveckling - utveckling av innovationer och lösningar.

Air Liquide i Norden er med på å redusere klimaendringene ved å utvikle innovasjoner og løsninger for økt energieffektivitet, lavere CO2-utslipp og optimalisert ressursutnyttelse hos kundene. ECO ORIGIN™ miljøvennlig gass er eksempel på en innovasjon som gir reduserte CO2-utslipp.

I tillegg til innovative løsninger som forbedrer bærekraften gjennom f.eks. lavere energiforbruk, lengre holdbarhet for næringsmidler, rensing av avløpsvann og redusert kjemikaliebruk, tilbyr vi en rekke innovasjoner knyttet til produktsikkerhet og -kvalitet.

Air Liquide-konsernet er opptatt av å bidra til utviklingen av et fossilfritt samfunn. I Norden jobber vi aktivt med dette blant annet ved å utvikle biogass for industri og transport, fremme hydrogen som fremtidig energikilde og undersøke og utvikle mulighetene for CCS (Carbon Capture and Storage).

En sirkulær verdikjede

NORSK-sustainable-development

Air Liquides verdikjede er delvis sirkulær. Innenfor visse bruksområder – f.eks. ved bruk av inerte gasser eller gasser for kjøling og frysing – blir ikke gassen brukt opp, men sluppet ut igjen i atmosfæren. I for eksempel kjemiske prosesser eller i forbindelse med forbrenning blir derimot gassen brukt opp.

Gassflaskene våre returneres, vedlikeholdes og brukes om igjen på nytt og på nytt i mange år. Etter opptil 50 år og mange etterfyllinger, skrotes de og metallet gjenvinnes.

Annet utstyr som f.eks. tanker, blir etter bruk levert inn igjen, vedlikeholdt og gjort klart til ny installering.

Våre resultater

Hållbar utveckling - våra resultat.

Air Liquide i Norden innrapporterer årlig data til konsernet for konsolidering og publisering av bærekraftresultatet.