Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Brenngass for sveising og skjæring

Gases for welding - Air Liquide

Acetylen er en brenngass som sammen med oksygen brukes i sveising og skjæring av stål, lodding, flammerensing og flammeretning. Acetylen gir den varmeste temperaturen som brukes i industrielle prosesser. Acetylenoksygen er en høyproduktiv gasskombinasjon som kan nå flammetemperaturer på opptil 3150 °C. Oksyacetylen gir en optimalt plassert oppvarming med minimal spillvarme. Flammen har svært lav luftfuktighet. Dette gjør den til et godt valg i mange kritiske oppvarmingsprosesser.

Instrumentgass

Kalibrering och analys

Ved bruk av acetylen som instrumentgass kombineres gassen med syntetisk luft eller nitrogenoksid som brennstoff. ALPHAGAZTM 1 er vårt produktnavn for acetylen med en renhet på 99,6 % som brukes som instrumentgass i AAS (Atomic Absorption Spectrometry).

Plastproduksjon

Plastflaskor

Acetylen brukes også i produksjon av elektrisk ledende plast eller PVC-plast. Selv om polyetylenplast er laget av etylen eller metan, er råstoffet fortsatt acetylen. Acetylen blandes også med andre stoffer, som klor og saltsyre, for å produsere forskjellige varianter av plast, inkludert PVDF (polyvinylidendifluorid), en spesiell termisk fluorplast som tåler ekstremt høy temperatur.

Sikker håndtering af acetylen

Les våre tips for sikker håndtering av acetylen her.
Det er viktig at acetylen håndteres riktig, slik at man ikke utsette seg for unødig fare.

Acetylenflasker i åpen ild

Acetylenflasker som utsettes for åpen ild, kan sprekke (eksplodere) og forårsake fare på grunn av trykk, flammer og varme gasser.

Ved oppvarming brytes acetylen ned til karbon og hydrogen under varmeutvikling. Varmeutviklingen fører til ytterligere nedbryting. Dette kan fortsette i kortere eller lengre tid, noe som i sin tur kan føre til at flasken sprekker. Derfor må acetylenflaskene behandles på en spesiell måte når de utsettes for varme eller brann.

Gjør følgende:

  • Varsle personalet og evakuer området.
  • Ring 113 etter ambulanse, og informer ved ankomst om antall flasker og oppbevaringsplass for de aktuelle acetylenflaskene.
  • Kontakt gassleverandøren.

Gjør i tillegg følgende mens du venter på at nødetaten skal komme: Lukk ventiler og flytt om mulig flaskene som er i nærheten, men som ikke er direkte berørt av brannen. Flytt imidlertid bare flaskene som ikke er varmere enn at de kan berøres med bare hender.

Avkjøl eksponerte eller varme flasker ved å dynke hele overflaten med vann. Fortsett til brannen er slukket og overflaten på flaskene fremdeles er våt når nedkjølingen er avsluttet for observasjon. Utfør arbeidet på trygg avstand og fra et trygt sted, f.eks. beskytter tunge maskiner eller betongvegger. Fortsett avkjølingen i minst én time.

Hvis flaskene tørker raskt eller begynner å fordampe, må du fortsette avkjølingen med vann og kontrollere med en halvtimes mellomrom helt til flaskene er kalde og våte i 30 minutter etter at avkjølingen er avsluttet, dette i henhold til DSBs og gasselskapers anbefalinger. Avkjøl flaskene i en ekstra time før du kontrollerer temperaturen på hele flaskeoverflaten med bare hender. Unngå å utsette flaskene for støt eller risting.

Når flaskene holder seg kalde og våte, kan du flytte dem fra stedet og senke dem ned i vann i 24 timer hvis det er mulig, eller flytte dem til et trygt sted hvor du holder dem under oppsyn i 24 timer.

Hvis flaskene er koblet til utstyr, som regulatorer eller distribusjonssystemer, må du lukke ventilene og koble fra utstyret før du flytter flaskene.

Gå aldri nær eller ta på en acetylenflaske som har vært varm eller utsatt for åpen ild, før den er helt avkjølt og forblir kald som beskrevet over.

Merk alle flasker som er utsatt for varme, nøyaktig, og snakk med gassleverandøren før videre håndtering eller transport.

Acetylenflasker som brenner ved ventilen eller ved tilkoblingsutstyr

En acetylenflaske kan begynne å brenne ved ventilen eller ved tilkoblet utstyr, f.eks. som følge av tilbakeslag.

Gjør følgende:

Prøv å stenge flaskeventilen eller andre ventiler for å stoppe gassutløpet, men gjør dette bare når det kan gjøres umiddelbart etter at gassen har antent. Bruk hansker. Kjenn på flaskeoverflaten flere steder med bare hender for å føle eventuell temperaturøkning. Hvis flasken holder seg varm og flammen ikke er slukket eller gasstrømmen ikke stopper opp, må nødetaten kontaktes, området evakueres og flasken kjøles ned fra et trygt sted.

En flamme fra en ventil som ikke kan lukkes, skal normalt stå til selvbrenning mens flasken og de umiddelbare omgivelsene avkjøles med vann. Bare i spesielle tilfeller, og hvis flasken er i et åpent eller godt ventilert område, skal flammen slukkes.

Forholdsregler må alltid tas for å forhindre en eksplosiv gjentenning av gassen. Etter tilbakeslag må utstyret kontrolleres nøye før arbeidet gjenopptas.

Nedbryting av acetylen i gassflasker

Dagens acetylenflasker er svært sikre og gir god beskyttelse mot nedbryting. Dersom en acetylenflaske utsettes for kraftige slag eller faller, skal flasken plasseres på et eget sted og kontrolleres i 24 timer dersom det oppstår tydelig varmeutvikling. Skulle dette skje må nødetaten tilkalles og sikkerhetsrutiner med evakuering av området og vannkjøling må utføres helt til det kan konstateres at flasken holder seg kald.

Nedbryting i flasker kan oppstå av forskjellige grunner, bl.a. grunnet tilbakeslag eller lokal oppvarming av flaskeoverflaten. Normalt avbrytes nedbrytingen fra tilbakeslag av den porøse massen inne i flasken, men hvis nedbrytingen fortsetter, vil flasken bli varm. Det vil lekke røyk eller sot fra ventilen hvis den er åpen. Lukk ventilen, men bare hvis dette kan gjøres umiddelbart. Flasker som blir oppvarmet på grunn av nedbryting av gass, skal avkjøles på samme måte som flasker med åpen flamme.

Acetylenpakke

Behandle acetylenbatteri på samme måte som individuelle flasker. Det kan imidlertid være vanskelig å kjøle ned og vurdere om enkeltflasker er varme når de er i pakker. Avkjøl over lengre tid på trygg avstand. Gå aldri nær og demonter aldri acetylenbatteri når det er grunn til å mistenke nedbryting i en eller flere flasker (varme flasker).

Finn ditt sikkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Sikker gasshåndtering forutsetter at du som bruker gjør deg kjent med produktet og sikkerhetsforskriftene som gjelder. Les derfor alltid sikkerhetsdatabladet nøye.

Hvis du har spørsmål vedrørende våre sikkerhetsdatablader, er du velkommen til å kontakte oss.

Gassenes fysiske og tekniske egenskaper

Gas encyclopedia AL

Les mer om acetylens egenskaper og bruk.

Pris eller produktforespørsel

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.