Einfacher myGAS-Kundenlogin

Leveringsovervåking

Air Liquide Gastank Stickstoff

Fjernovervåkingssystem - Teleflo

Ved hjelp av et datastyrt fjernovervåkingssystem, Teleflo, kan Air Liquide fjernovervåke tanknivået eller flasketrykket hos kunden via telenettet. Når tanknivået eller flasketrykket har sunket til et bestemt nivå, leveres gassen automatisk – uten at kunden trenger overvåke eller bestille.


Spesiallevering

Det finnes flere alternativer til tradisjonell gasslevering. Med utgangspunkt i kundens virksomhet utvikler Air Liquide skreddersydde løsninger for leveringssystem og -rutiner. Ved behov kan vi også tilby akuttleveringer.


Flasketilkobling

Til bruk med flaskegasser til deres industrielle virksomhet, og med et overordnet mål om at deres medarbeidere skal arbeide under trygge forhold og uten uheldig avbrudd, og forhindre ulønnsom tidsforbruk. Med tjenesten Flasketilkobling vil AirLiquides sjåfør koble hver flaske til fordeler når produktene blir levert.

Hovedfunksjoner

 • Tilkobling av flasker til fordeleren, i henhold til bestemte prosedyrer.
 • Sikkerhets- og funksjonskontroller.

Forutsetninger for implementasjon
Av sikkerhetsmessige grunner, må utstyret regelmessig vedlikeholdes. For dette formålet, kan Air Liquide foreslå vedlikeholdskontrakter tilpasset deres behov.


Auto Forsyningsstyring (Autosupply)

Til bruk med flaskegasser til deres industrielle virksomhet, og med et overordnet mål om at deres medarbeidere skal arbeide under trygge forhold og uten uheldig avbrudd. Dere vil optimalisere forvaltningen av gasslevering og følge deres gassforbruk til enhver tid. Med Autosupply, vil Air Liquide ta hånd om en komplett kontroll av din gassflaske ved hjelp av fjernovervåkning.

Hovedfunksjoner

 • Forsyningsstyring med fjernovervåkning: gassbestilling og levering utført av Air Liquide.
 • Tilkobling av flasker til fordeleren i henhold til bestemte prosedyrer.
 • Forebyggende vedlikehold utført av spesialister.

Forutsetninger for implementasjon
I tilfeller med Kunde-eid utstyr, må jevnlig vedlikehold planlegges. For dette formålet, kan Air Liquide foreslå vedlikeholdskontrakter tilpasset deres behov.


Flaskegass håndtering

Til bruk med flaskegasser til deres industrielle virksomhet, og med et overordnet mål om at deres medarbeidere skal arbeide under trygge forhold og uten uheldig avbrudd, og forhindre ulønnsom tidsforbruk. Med valget Utvidete leveringstjenester drar dere nytte av full leveringsservice når logistikkravene går over vanlig leveringsservice. Flaskehåndtering er en del av Utvidete leveringstjenester. Air Liquides sjåfør leverer flaskene på leveringsstedet, og erstatter de tomme flaskene.

Hovedfunksjoner

 • De fulle flaskene tas ut av leveringsburet.
 • Flaskene plasseres i gasskap, eller gassoppbevaringsrom.
 • Flaskene plasseres trygt, og sikres som påkrevd.
 • Henting av tomme flasker.

Levering til forbruksted

Til bruk med flaskegasser til deres industrielle virksomhet, og med et overordnet mål om at deres medarbeidere skal arbeide under trygge forhold og uten uheldig avbrudd, og forhindre ulønnsom tidsforbruk. Med servicen Utvidete leveringstjenester drar dere nytte av servicen Levering til forbruksstedet, som er en del av Utvidete leveringstjenester, inntreffer når flaskene er levert i følge kundens krav, fra lastepunktet til forbruksstedet eller oppbevaringsstedet for gassen.

Hovedfunksjoner

 • Flaskene leveres forbrukssted, på kundens område.
 • Flaskene transporteres sikkert ved bruk av riktig utstyr og til gjeldende regler.
 • Returflaskene hentes på angitt forbrukssted.

Vedlikehold

Gas tank med Air Liquide logo

Forebyggende vedlikehold og reparasjoner

Air Liquide tilbyr regelmessig ettersyn av gassystemer og gassforbruk eller gassgenererende utstyr for å kontrollere at kvaliteten samt kravene til driftssikkerhet, tetthet og sikkert arbeidsmiljø er oppfylt. Disse tjenestene tilbys normalt innenfor rammene av en serviceavtale. En slik avtale kan også omfatte hjelp til reparasjoner.


Kontroll og prøving

Air Liquide kan være behjelpelig med trykkprøving og lekkasjesøking av gassystem. Etter behov utfører vi også analyse av gassen, for eksempel ved bruksstedet, for å kontrollere at systemet, på grunn av lekkasje eller diffusjon, ikke genererer forurensninger som kan påvirke prosessen.


Gassgenerator

Vedlikeholdsavtale omfatter forebyggende vedlikehold av kunde-eide gassgeneratorer.

 • Garantere en sikker og problemfri produksjon.
 • Få kontroll over vedlikeholdskostnadene og dermed få en lønnsom gassgenerator.
 • Sikre myndighetenes krav.
 • Oppnå et trygt arbeidsmiljø.

Hovedfunksjoner

 • Forebyggende vedlikehold utført av spesialister etter produsentens retningslinjer.
 • Sikre gasskvalitet
 • Sikre langvarig levetid.
 • Periodisk funksjonstest og sikkerhetskontroll.
 • Årlig inspeksjon.
 • Skriftlig servicerapport.
 • 24 timers service.

SERVIGAS 1

SERVIGAS 1 tilbyr forebyggende vedlikehold for kunde-eid gassrelatert utstyr slik som flaskefordeler eller røropplegg.

 • Sørge for sikkerhet.
 • Kontroll av vedlikeholdskostnader.
 • Sikrer overholdelse av regelverk.

Hovedfunksjoner

 • Forebyggende vedlikehold etter produsentens retningslinjer blir utført av spesialister.
 • Årlig kontroll avholdes og dokumenteres i en skriftlig rapport.
 • Lekkasjetester

Sporingssystem

Gasflaskor med Exeltop.

STELIO - Sporbarhet I virksomheten

Air Liquide tilbyr også tjenesten StelioTM , et pålitelig og effektivt verktøy for sporbarhet i virksomheten. Tjenesten henvender seg til kunder som har internt behov for å vite hvor gassflaskene befinner seg, har eksterne krav til sporbarhet eller simpelthen ønsker en mer effektiv håndtering av gassflasker med hensyn til sikkerhet, kvalitet, økonomi og logistikk.

 • reduserer du driftskostnadene og effektiviserer gasshåndteringen. Lageret tilpasses etter gassforbruket, og du bestiller de mengdene du har bruk for. Du informeres om utløpsdato for produktene og kan dermed redusere svinn.
 • forbedrer du sikkerheten. Sporbarheten forenkles og blir sikrere. Faren for opphold i gassforsyningen minimeres.
 • forbedrer du kvaliteten. Hvis produktene ikke oppfyller kvalitetskravene, kan de avvises ved levering. Faren for menneskelige feil minimeres.
 • øker du tryggheten. Lagerstyring og optimering av flaskesaldo forenkles. Antall forsvunne flasker minimeres. Du får detaljerte rapporter og analyser. Interne regler og rutiner oppfylles.

Du får også

 • gir deg aktuell lagersaldo, informerer om omløpshastigheten for gassflaskene og varsler deg når laveste lagernivå er nådd.
 • hjelper deg å fordele gassflasker til avdelinger, informerer om saldo og gassforbruk per avdeling samt lokaliserer raskt flasker i tilfelle tilbakekalling.
 • forenkler og effektiviserer den manuelle lagertellingen. Du får påminnelse om gassflasker som snart passerer utløpsdato, og kan enkelt lokalisere disse.
 • forenkler gassbestillingen og gir deg mulighet til kvalitetskontroll ved levering. Ved flaskebytter mellom avdelinger og andre eksterne enheter kan dette også registreres.

Ekspertise

Transformation numérique : inauguration du premier centre d’opération à distance des usines d’Air Liquide en France

Rådgivning

Air Liquide tilbyr rådgivning i tekniske spørsmål om bruk av gass, både kort og uformelt eller mer omfattende og over lengre tid – avhengig av behov. Rådgivningen kan handle om valg av gass, innstilling av parametere for å optimere prosesser eller om valg av gassystem og systemkomponenter. Air Liquide tilbyr dessuten opplæring av personell.


Gas revisjon

Air Liquide har omfattende erfaring med gasshåndtering og gassprosesser. Med tjenesten Gas Audit vil dere få en visuell revisjon av gjeldende logistikksituasjon på deres gassdistribusjonsnettverk og gassutstyr. Målet er å kartlegge dagens situasjon og deretter foreslå mulige forbedringer i form av kostnadsbesparelser, bedre miljø, kvalitet og sikkerhet. Revisjon er gjort i samarbeid med kollegaer fra deres bedrift.

Hovedfunksjoner

 • Logistikk: Optimalisering av flasker og tank park for best mulig ytelse.
 • Gassdistribusjonsnettverk: En kontroll av ytelse, miljø, kvalitet og sikkerhet.
 • Gassvalg: En gjennomgang av gassbruk, spesielt innen skjæring og sveising for å anbefale alternative gasser.
 • Gassutstyr: Alt utstyr som bruker gass skal dokumenteres.
 • Rapport: Dokumentasjon inneholder anbefalinger om sikkert og effektivt gassbruk.

Analysetjenester

Air Liquide analyserer gasser og gassblandinger ved gasskilden, i gassystemet eller ved bruksstedet for å kartlegge gassens kvalitet og sammensetning. Til disse tjenestene stiller vi med preparert prøvetakingsutstyr. Dessuten kan kontroll og kalibrering av strømmålere og regulatorer inngå i disse tjenestene. 

Fördelar

 • Analysen er utført av spesialister og i samsvar med produsentens retningslinjer.
 • Analyse blir utført på Air Liquide laboratorium, eller etter avtale, med kunden på forbruksstedet. 
 • Analysen er periodisk utført i henhold til avtale eller på forespørsel, og i samsvar med behovene til deres bedrift. 
 • Etter hver analyse blir det skrevet en analyse rapport.

Gass- og temperaturrevisjon

ALNAT Audit Temperatur og ALNAT Audit Gas omfatter forebyggende vedlikehold av temperatur og ovn-atmosfæren på utstyr som brukes for varmebehandling, og som ikke er eid av Air Liquide - Les mer om ALNAT


Opplæring

Vi tilbyr generelle kurs i gassikkerhet og gasshåndtering eller kundespesifikke kurs, avhengig av kundens ønsker. Kursene gjennomføres vanligvis i grupper, men kan også tilpasses til undervisning av enkeltpersoner, f.eks. innenfor en spesifikk arbeidsoppgave.

Hovedfunksjoner

 • Analyse tar hensyn til deres virksomhet og medarbeidernes erfaring og kunnskap.
 • Opplæringskurs blir tilpasset og holdt av teknisk ekspert.
 • Kompresjonstester.
 • Etter at kursdeltagerne har bestått avsluttende prøve blir kursbevis utstedt.

Prosjektering

Air Liquide utfører prosjektering av gassystemer for alt fra gass av industrikvalitet til høyrene gasser. Vi prosjekterer også systemer for flytende gasser, i likhet med anlegg for produksjon av gass i direkte tilknytning til bruksstedet for gassene.


Installasjon

Det er ytterst viktig at gassinstallasjonen utføres av spesialister med høy kompetanse. Overlater du ansvaret for installasjonen til Air Liquide, unngår du kostbare driftsstopp og lekkasjer, som dessuten kan sette arbeidsplassens sikkerhet i fare.

Pris eller produktforespørsel

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.